ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το διοικητικό συμβούλιο  του "Γ.Σ. Φάλαρα" αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος:

Γραμματέας:

Ταμίας:

Μέλος:

Μέλος: